IN HET KORT

 1. Naam : Stichting Jan van der Pouw Kraan Fonds
 2. RISN Nummer is 8200.41.245
 3. Bezoek / Vestigingsadres : Vrouw Venneweg 2, 2374 BE OUD ADE (e-mail : Info@janvanderpouwkraanfonds.nl)
 4. Missie en doelstelling: Het financieel ondersteunen van algemeen nut beogende instellingen (ANBI) of anderszins zoals vermeld in de statuten, die tot doel hebben het welzijn van kinderen (zowel medisch als op ander gebied) te verbeteren. Deze instellingen kunnen werkzaam zijn op lokaal, regionaal, nationaal en/of internationaal gebied.
 5. Hoofdlijnen beleidsplan:
  1. Missie en doelstelling (zoals hierboven beschreven)
  2. Voorstelling van de bestuursleden (zie pagina “Organisatie”)
  3. Beheer Nalatenschap: Het in de Stichting opgenomen vermogen uit de nalatenschap van wijlen de heer J.C. van der Pouw Kraan wordt bestuurlijk beheerd en aangewend om een zo groot mogelijk rendement te genereren, zodat uit het totaal vermogen de goede doelen financieel kunnen worden ondersteund. Elk jaar wordt een deel van het vermogen, met een maximum van € 6000,00 aangewend ter ondersteuning van goede doelen. Het bestuur kan bij uitzondering bepalen dat in enig jaar geen schenking plaatsvindt indien er geen organisatie kan worden gevonden die aan de schenkingsvoorwaarden, zoals vastgelegd in de statuten, voldoet.
  4. Bestedingsbesluit : Elk jaar wordt er een door stemming gekozen instelling voorgedragen als de verkozen ANBI instelling, die de jaarlijkse gift mag ontvangen.
 6. Bestuursleden ontvangen géén beloning voor de verrichte werkzaamheden en het aanwezig zijn bij de vergaderingen. Alle activiteiten geschiedden om niet.
 7. Actuele verslagen van de activiteiten vindt u onder de pagina “Aktueel”.
 8. De financiële verantwoording vindt U onder de pagina “Financieel”.